Mentorschap

Wat houdt mentorschap in

Wat is mentorschap?

Een mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter op te leggen maatregel. Een persoon voor wie mentorschap is ingesteld, is niet in staat om zelf zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een mentor wordt aangesteld om dit namens de betreffende persoon te doen. De rechter kan voor de personen die niet in staat zijn hun belangen van niet-vermogensrechtelijke aard waar te nemen een mentorschap instellen. Het mentorschap is beschreven in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Titel 20, art. 450 e.v.). De mentor vertegenwoordigt de betrokkene waarvoor hij mentor is in en buiten rechte in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De betrokkene is dan onbevoegd rechtshandelingen te verrichten inzake deze aangelegenheden. De wet bepaalt onder meer dat de mentor beslissingen neemt namens de betrokkene, maar ook dat de mentor advies geeft waar het niet-vermogensrechtelijke zaken betreft. Bovendien schrijft de wet voor dat de mentor de betrokkene zo veel mogelijk betrekt bij de vervulling van zijn of haar taak en bevordert dat de betrokkene (rechts)handelingen zelf verricht indien hij of zij daartoe in staat is.

Wat betekend Curatele?


Curatele is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken én persoonlijke belangen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. De maatregel beschermt hen tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor problemen kunnen zorgen. Curatele is er voor mensen vanaf 18 jaar (meerderjarig).

Mentorschap

1Waarover gaat mentorschap?
 • Mentorschap gaat alleen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Mentorschap gaat niet over geld en over goederen.

Een mentor kan zelfstandig beslissingen nemen als u dat zelf niet meer kunt. Uw wensen staan altijd voorop. Een mentor wordt bijvoorbeeld benoemd voor mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen, psychiatrische patiënten of patiënten die in coma liggen. Maar ook voor mensen die tijdelijk om andere redenen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met u waakt de mentor erover dat u steeds de beste zorg krijgt. Nu en in de toekomst.

2Voor wie kunt u mentorschap aanvragen?

U kunt mentorschap aanvragen:

 • voor uzelf;
 • voor uw partner, meerderjarig kind of andere familieleden.
 • Dinamis helpt u graag met de aanvraag van mentorschap.

3Hoe vraagt u mentorschap aan?
 • U kunt mentorschap aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier 'Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap'. Bel of mail ons voor een afspraak. We helpen u graag verder. Voor het verzoek heeft u geen advocaat nodig.
 • De kantonrechter nodigt u uit voor een zitting. Dat is een bijeenkomst in de rechtbank waar de rechter goed controleert of mentorschap een passende maatregel is. Dat wil zeggen dat met een mentorschap problemen kunnen worden voorkomen en opgelost. De rechter bekijkt niet alleen de papieren maar vraagt u ook naar uw verhaal. Pas daarna besluit de rechter om een mentor voor u te benoemen.
4Wat doet onze mentor voor u?

In overleg met u regelt onze mentor uw persoonlijke zaken en komt op voor uw belangen.

De mentor:

 • overlegt met uw arts(en) over uw wensen en de beste zorg;
 • geeft toestemming voor een behandeling als dat nodig is;
 • houdt contact met de instelling als u daar woont;
 • overlegt met uw persoonlijk begeleider als u in een instelling woont, over uw wensen voor de beste ondersteuning bij wonen, werk en dagbesteding;
 • helpt u kiezen of beslist voor u als u het zelf niet kunt.
5Wat kost mentorschap?

Mentorschap kost geld maar vaak heeft u recht op bijstand.

 • Voor de aanvraag bij de rechtbank betaalt u kosten. Die kosten heten griffierechten.
 • De kosten voor mentorschap bepaalt de kantonrechter ieder jaar opnieuw.

U vindt de kosten op de website van Branchevereniging BPI en op de website van de rechtspraak. Eventueel zal Dinamis voor u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen.

Curatele

1Wat is curatele?

Curatele is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken én persoonlijke belangen kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. De maatregel beschermt hen tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor problemen kunnen zorgen. Curatele is er voor mensen vanaf 18 jaar (meerderjarig).

2Waarover gaat curatele?
 • Curatele gaat over geld en over goederen zoals een woning, auto of meubels;
 • Curatele gaat ook over persoonlijke belangen, zoals relaties, zorg en begeleiding.

Met officiële woorden: de rechter stelt niet alleen uw geld en goederen onder curatele maar ook u als persoon. Dat heet ondercuratelestelling. Volgens de wet bent u 'handelingsonbekwaam', u kunt niet zelfstandig handelen. Daarom benoemt de rechter een curator die uw zaken gaat regelen. Samen met u. U mag zelf een curator kiezen. Bijvoorbeeld een curator van Dinamis.

3Voor wie kunt u curatele aanvragen?

U kunt curatele aanvragen:

 • voor uzelf;
 • voor uw partner, meerderjarig kind of andere familieleden.

Dinamis helpt u graag met de aanvraag van curatele.

4Hoe vraagt u curatele aan?

U kunt curatele aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier 'Verzoek tot ondercuratelestelling'. Bel of mail ons voor een afspraak. We helpen u graag verder. Voor het verzoek heeft u geen advocaat nodig.

De kantonrechter nodigt u en andere betrokkenen uit voor een zitting. Dat is een bijeenkomst in de rechtbank waar de rechter goed controleert of curatele een 'passende maatregel' is. Dat wil zeggen dat met curatele de bestaande problemen kunnen worden aangepakt en opgelost. De rechter bekijkt niet alleen de papieren maar vraagt u ook naar uw verhaal. Pas na deze controle besluit de rechter tot ondercuratelestelling van uw geld en goederen én van uzelf.

5Wat doet onze curator voor u?

In overleg met u brengt onze curator uw financiële en persoonlijke zaken op orde.

Financieel

De curator:

 • krijgt de verantwoordelijkheid over uw geld en goederen;
 • Opent drie rekeningen:
  • een spaarrekening;
  • een beheerrekening waarvan de curator al uw vaste kosten betaalt;
  • een leefrekening waarop u geld ontvangt voor boodschappen. Dit kan ook de bankrekening zijn die u al heeft, maar alleen als u niet rood staat.
 • betaalt uw rekeningen op tijd, als u genoeg inkomsten heeft;
 • regelt uw belastingaangifte (box 1);
 • helpt u met de aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand, en/of toeslagen;
 • maakt afspraken met schuldeisers, zoals de woningbouwvereniging, water- en energieleveranciers, banken, verzekeraars, internetwinkels;
 • vraagt schuldhulpverlening aan als de schulden hoog zijn;
 • sluit verzekeringen en/of contracten voor u af als dat nodig is;
 • maakt een duidelijk budgetplan met een overzicht van uw inkomsten en uitgaven;
 • geeft u adviezen over omgaan met geld en regels.


Persoonlijk

De curator:

 • regelt hulp bij persoonlijke problemen;
 • overlegt met uw arts(en) over uw wensen en de beste zorg;
 • geeft toestemming voor een behandeling als dat nodig is;
 • houdt contact met de instelling als u daar woont;
 • overlegt met uw persoonlijk begeleider als u in een instelling woont, over uw wensen voor de beste ondersteuning bij wonen, werk en dagbesteding;
 • helpt u kiezen of beslist voor u als u het zelf niet kunt;
6Wat kost curatele?

Curatele kost geld maar vaak heeft u recht op bijstand. Voor de aanvraag bij de rechtbank betaalt u kosten. Die kosten heten griffierechten. De kosten voor curatele bepaalt de kantonrechter ieder jaar opnieuw. U vindt de kosten op de website van Branchevereniging BPI . Dinamis kan bij de gemeente bijzondere bijstand voor u aanvragen voor de kosten van curatele.